Jump to content

VSM 44 1593-1 | A longstanding project

rjz222

88 views

As some of you might know, some years ago I did build some German steam engines for MSTS (engines from the Reihes 50 and 52). After I released those, a number of people asked me, mainly during Terug naar Toen an event at the Veluwsche Stoomtrein Maatschappij I attend every year with my OpenRails creations, to do a Baureihe 44, specifically the VSM 44 1593-1, a engine that housed in Eastern Germany until after the fall of the iron curtain. Henceforth this engine is overhauled by the Deutsche Reichsbahn in Eastern Germany to its current state.

 

Zoals sommigen van jullie zullen weten heb ik een aantal jaar geleden enkele Duitse stoomlocomotieven gebouwd voor MSTS (locs uit de Baureihes 50 en 52). Toen ik deze machines vrijgaf ben ik door een aantal mensen, vooral gedurende het Terug naar Toen evenement bij de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij, waar ik elk jaar een stand heb met mijn OpenRails-creaties, om ook een loc uit de Baureihe 44 te bouwen, specifiek de VSM 44 1593-1. Deze loc was tot na de val van het ijzeren gordijn in Oost-Duitsland gehuisvest, wat betekent dat de locomotief verbouwd is door de Deutsche Reichsbahn in de DDR.

 

Back then I started building with good spirits, but as I progressed I found out that a 44 has less things in common with the 50 than I thought at first. So after some time I had to reconsider my design choices and build most of the locomotive all over from the ground. This was around the time I decided to bin MSTS compatibility and go for OpenRails only. This gave me the possibility to go in much more detail. However, building an engine like this requires a lot of patience, and although I can be very patient, building detailed German engines can even exhaust my patience, it also does not help that the DR did not overhaul al its 44s the same way, which makes finding correct documentation for this specific engine quite impossible. This all resulted in the fact that this project has been a back-burner for quite some time, being worked on on a irregular basis.

 

Destijds ben ik met goede moed begonnen met bouwen, maar naar mate de bouw vorderde kwam ik er achter dat een 44'er minder overeenkomsten met de baureihe 50 heeft dan ik aanvankelijk dacht. Daardoor ben ik na enige tijd gedwongen geweest om mijn ontwerpkeuzes te herzien en een groot deel van de loc van de grond af toe opnieuw op te bouwen. Dit was rond de tijd dat ik ook besloot om niet langer compatibiliteit met MSTS aan te houden en alleen voor OpenRails te ontwikkelen. Dit gaf mij de mogelijkheid om de locomotief veel gedetailleerder te bouwen dan voorheen. Echter, een locomotief als dit bouwen vergt een hoop geduld, en hoewel ik doorgaans best geduldig ben, een gedetailleerde Duitse stoomloc bouwen kan ook mijn geduld uitputten, daarnaast hielp het niet dat de DR niet alle 44'ers op dezelfde manier verbouwd heeft, waardoor het vinden van correcte documentatie die deze specifieke locomotief beschrijft bijna onmogelijk maakt. Daarom werd dit project een 'backburner'-project, waar ik weinig aan werkte.

 

Until a few weeks ago. Together with Jeroen (@Supercitroen to you) I concluded that it was best to provide this monster with a 3D frame, as opposed to my regular poly-saving strategy of 2D frames, which works perfectly fine in NS engines which have closed frames (it is not possible to see what's between the frame sheets), but not in an open frame like this.

 

Tot enkele weken geleden. Samen met Jeroen (@Supercitroen voor jullie) concludeerde ik dat het beter was om dit monster een 3D-frame te geven, in tegenstelling tot mijn gebruikelijk polygon-arme strategie van 2D frames, die op NS locs prima werken omdat die een gesloten frame hebben (waar niet doorheen kan worden gekeken), maar niet voor een open frame als dit.

 

Since then, I have rebuild the complete frame to the point I could 'marry' the boiler and frame again.

 

Daarna heb ik stug doorgebouwd om het frame geheel opnieuw op te bouwen tot aan het punt dat ik de ketel weer op het frame kon terugplaatsen.

 

Okay, time to shut up, let's see some results:

 

Oké, tijd om m'n mond te houden en wat resultaten te laten zien:

image.png

image.png

image.png

 

The engine is still far from done, but above the footplate the biggest project is now the driver's cabin. Furthermore a few details should be added to the sand domes and the headlights are still missing.

Below the footplate the missing parts are quite obvious: the frame is there, but now I have to add the wheels, the Krauss-Helmholtz bogey (I will try to contact the OR development team to determine if it would be possible to make it function as in real life, or at least to prepare the engine to use this once this becomes possible in OpenRails) and the Heusinger (Walschaerts) steam valve. Also a small number of pipes has to be added that couldn't be added before the boiler stood on the frame.

 

De locomotief is nog verre van klaar, maar boven de voetplaat is het grootste project nu nog het machinistenhuis. Daarnaast moeten nog enkele details worden toegevoegd aan de zanddommen en ontbreken de koplampen.

Onder de voetplaat is het een stuk duidelijker welke onderdelen nog missen: het frame staat er, maar nu moeten de wielen, het Krauss-Helmholtzdraaistel (ik zal proberen om contact met het OR development team op te nemen om te bepalen of het mogelijk is om dit daadwerkelijk te laten functioneren, of tenminste het model voor te bereiden om dit te gebruiken zodra dit mogelijk wordt in OR) en het Heusinger (Walschaerts) drijfwerk. Ook moet nog een klein aantal buizen worden toegevoegd die nog niet konden worden toegevoegd zolang het frame en de ketel van elkaar gescheiden waren.

 

For the moment I am planning to continue to work on this three-cilinder, six-axle (1'E/2-10-0) monster, so hopefully I can start finishing this 'best documented of bad documented projects'.

 

Op dit moment is de planning dat ik de de bouw van dit driecilinder, zesassige (1'E/2-10-0) monster voortzet, zodat ik binnen afzienbare tijd dit "best gedocumenteerde slecht gedocumenteerde project" kan afronden.

 

We zijn voorbij de start, maar we zijn nog niet aan het begin van het eind...  

  • Like 1


1 Comment


Recommended Comments

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Privacy Policy