Jump to content

Various steps of development | Verschillende stadia van ontwikkeling

rjz222

132 views

Hi all!

 

As this is my first blog post I'll just shortly introduce how I will use the languages in this club. As you see, I will always start writing the blogs in English. However, most information will be followed by a dutch translation in italic, to provide our dutch readers with information in their own language, as most content I produce is dutch or has a link to the Netherlands.

 

Hallo allemaal!

 

Omdat dit mijn eerste blogpost op de nieuwe site is zal ik kort introduceren hoe ik om zal gaan met de talen in deze club. Zoals jullie zien begin ik de blogposts altijd in het Engels. De meeste informatie zal daarnaast ook worden gevolgd door een cursief afgedrukte Nederlandse vertaling zodat de Nederlandse lezers de informatie in hun eigen taal krijgen, omdat de meeste content die ik maak Nederlands is of een link met Nederland heeft.

 

 

Various steps in development

Verschillende stadia van ontwikkeling

As most people who have followed my work for a longer time know, I am terrible at working on one project at the time. Most of the time I have about six rolling stock projects running simultaneously (and two route projects), but usually in different stadia of the development phase. I will shortly show a number of projects I have running at the moment with their various states of development.

 

Zoals de meeste mensen die mij al wat langer volgen weten ben ik vreselijk in het focussen op een project tegelijk. Meestal heb ik ongeveer zes materieelprojecten tegelijk lopen (en nog twee route projecten daar bovenop), hoewel de meeste projecten doorgaans in verschillende stadia van ontwikkeling zitten. Ik zal in deze post enkele lopende projecten laten zien in hun verschillende stadia van ontwikkeling.

 

NS 6000

image.png

The farthest in development of my current projects is the NS 6000 series. This type of engine was once meant as the tank-engine variant of the 3700 series , although it was more of a tank version of the 3500 series (the engines had a smaller boiler and only two cilinders instead of the four the 3700 was equipped with). This project is in the state that multiple versions of the locomotive can be made. Most versions are small deviations from the base version (think of variations in the type of lamps), but the series 6001-6006 were quite different to the other engines (6008-6021), due to it having smaller water tanks. This engine type has some importance for one of my route projects (Netherlands Southwest 1935) as a large share of this series was stationed on the depot in Dordrecht in 1935, the depot I started working from when I started building this route.

 

Het verst in de ontwikkeling op dit moment is de NS serie 6000. Dit locomotieftype was ooit bedoeld als de tenderversie van de serie 3700, hoewel het meer overeenkwam met een tendervariant van de serie 3500 (de locomotieven hadden een kleinere ketel en slechts twee cilinders in plaats van de vier van de 3700). Dit project is op dit moment in het stadium van het varianten maken. De meeste versies zijn slechts kleine wijzigingen van het basismodel, denk aan verschillende types koplampen, maar de serie 6001-6006 verschilt nogal van de latere serie (6008-6021), voornamelijk vanwege de kleinere waterbakken. Dit locomotieftype is een belangrijke serie voor een van mijn routeprojecten (Zuidwest Nederland 1935) omdat een groot deel van deze serie in 1935 was ingedeeld op het Dordrechtse depot, het depot waarvandaan ik ben gestart met werken aan deze route.

 

NS 3700

3700.jpg

Then we have the 3700 series, once the showpiece of the dutch railways. With its four cilinders and a reliability that was almost unprecedented for dutch steam engines it was the locomotive of choice to replace the first DMUs of the NS that showed teething problems, and not the later 3900 series. I have released a version of this engine multiple times, and I think the current version is quite okay. However, there have been some developments since that version. First: I stopped supporting MSTS, which means I can take some more leverage on my polycount, enabling me to rebuild the oil lines in 3D, as well as the oil press and the washing hatches on the firebox. Also, I have found techniques thanks to @Supercitroen to make my textures a little more realistic, although I still draw them with the computer rather than using photos. Because of that, I decided to overhaul the model to apply these changes before releasing the engine again.

 

Dan hebben we de serie 3700, eens het paradepaardje van de NS. Met zijn vier cilinders en een tot dan toe voor Nederlandse stoomlocomotieven ongeëvenaarde betrouwbaarheid was het de eerste keuze om de eerste dieseltreinstellen van de NS te vervangen toen deze kinderziektes vertoonden, in plaats van de jongere 3900'n. Ik heb in het verleden meerdere versies van dit locomotieftype vrijgegeven, en ik denk dat de huidige versie best goed is. Echter, sinds ik deze versie vrijgaf zijn er een paar dingen gebeurd. Ten eerste ben ik gestopt met het ondersteunen van MSTS met mijn modellen, waardoor ik mij een hogere polycount op de locomotieven kan veroorloven en dus bijvoorbeeld de olieleidingen en de smeerpers in 3D te maken, net zoals de ramen en de wasluiken op de vuurkist. Daarnaast heb ik, met dank aan @Supercitroen een aantal technieken gevonden om de textures realistischer te doen ogen, hoewel ze nog steeds op de computer worden getekend in plaats van uit foto's gehaald. Om deze redenen heb ik ervoor gekozen om het model nog eenmaal binnen te nemen zodat deze technieken kunnen worden toegepast.

 

NS 2100

image.png

There are two reasons that make that the 2100 series is an important engine type for my Netherlands Southwest 1935-route. The first is that, together with the 6000 series it was the main express engine stationed at Dordrecht in 1935. Secondly, the 2100 series was responsible for the international luxury trains of CIWL (Compagnie Internationale des Wagons-lits et des Grans Express Europeens) that ran from Amsterdam to Roosendaal via Rotterdam. The "Étoile du Nord" (Paris - Amsterdam vv) and "Edelweiss" (Amsterdam - Brussels - Luxembourg - Strasbourg - Basel - Zürich vv) consisted of a number of Pullmann carriages (usually 3 or 4) and some luggage cars (CIWL cars in the case of the Étoile, a NS car at the front and a AL (Alsace - Lorraine) car at the back, usually the same Prussian type, at the back in the case of the Edelweiss). This project is progressing prosperous together with the Prussian luggage cars, but is far from the state of the 3700 or 6000, we can however see (look at the roof of the engineer's hut) some tricks to save polygons without being obvious.

 

Er zijn twee redenen die maken dat de serie 2100 is een belangrijk locomotieftype voor mijn Zuidwest Nederland 1935-route. De eerste is dat het samen met de 6000'n de belangrijkste sneltreinlocomotief van het Dordrechtse depot was in 1935. Ten tweede waren Amsterdamse 2100'n verantwoordelijk voor de internationale luxetreinen van de CIWL (Compagnie Internationale des Wagons-lits et des Grans Express Europeens) die van Amsterdam naar Roosendaal reden via Rotterdam. De "Étoile du Nord" (Parijs - Amsterdam vv) en "Edelweiss" (Amsterdam - Brussel - Luxemburg - Straatsburg - Bazel - Zürich vv) bestonden uit enkele Pullmannrijtuigen (meestal 3 of 4) en enkele bagagewagens (CIWL-wagens in het geval van de Étoile, een NS rijtuig voor en een AL (Alsace - Lorraine) wagen achter, doorgaans van hetzelfde Pruisische type in het geval van de Edelweiss). Dit project kent een voorspoedige voortgang samen met de Pruisische bagagewagens, maar is nog ver van de status van de 3700 of 6000. We kunnen hier echter wel wat trucs zien om polygonen te besparen, kijk bijvoorbeeld naar het dak van het machinistenhuis.

 

NS 8100

8100_1.jpg

One of the only steam engine series in the Netherlands of which a specimen is preserved running. The 8100 series of the NS is a small shunting engine built for the society for the exploitation of the state railways in the Netherlands. One of the main depots in the thirties of these small, but powerful engines was Roosendaal, although the series were scattered over the Dutch depots that had shunting activities going on, as well as depots that ran tram services with engines of this series. One specimen (NS 8107 or SS 657) has been preserved by the Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen, that after an overhaul of 3 years put it back into service in the colour scheme of the NS in 2018. As can be seen, this project is in a very early stage of development, in which the main contours of the locomotive are build. Because of that I show a picture below of the original engine.

 

Een van de enige stoomlocomotiefseries in Nederland waarvan een exemplaar rijdend bewaard is gebleven. De NS serie 8100 is een kleine rangeerloc gebouwd voor de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen. Een van de hoofddepots in de jaren '30 van deze kleine maar sterke locomotieven was Roosendaal, hoewel de serie verspreid was over de Nederlandse depots met rangeeractiviteiten, maar ook depots die tramdiensten reden met locomotieven uit deze serie. Eén exemplaar van deze serie (NS 8107 of SS 657) is bewaard gebleven bij de Museum Buurtspoorweg (MBS) in Haaksbergen, die haar in 2018 na een revisie van 3 jaar opnieuw in dienst heeft gesteld. Zoals te zien bevind deze locomotief zich in een erg vroege staat van ontwikkeling, waarin eerst de basisvorm van de locomotief wordt nagebouwd. Daarom laat ik hieronder nog een foto zien van de 8107 van de MBS:

 IMGP8579.JPG

 

In following blog messages I will show some more projects, or progress in the projects posted in this message.

In volgende blogposts zal ik nog enkele andere projecten laten zien, of voortgang in de projecten die ik hier heb laten zien.0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Privacy Policy