Jump to content
 • RELEASE NOTES (1.10.7.0) UPDATE #5, October 29th 2020

  JCZ98
  • 610 views

     (0 reviews)
   Share

  ?? Uitgave update 29 oktober 2020 en ontwikkelingsupdate 30 oktober 2020 van het Microsoft Team

   

  Voor de volledige update, ga naar:  https://www.flightsimulator.com/release-notes-1-10-7-0-update-5-now-available/ en https://www.flightsimulator.com/october-30th-2020-development-update/

   

  Vertaalde Post vanuit het engels:

  Quote

  RELEASE-NOTITIES (1.10.7.0) UPDATE # 5 NU BESCHIKBAAR!

   

  Sommige pakketten in uw communitymap zijn mogelijk niet bijgewerkt en kunnen daarom een onverwachte invloed hebben op de prestaties en het gedrag van de sim. Verplaats je communitypakket (en) naar een andere map voordat je de sim opnieuw start als je last hebt van stabiliteitsproblemen of lange laadtijden

   

  VLIEGTUIGEN

  • Verbeterde gevoeligheid en stuiptrekkingen van bedieningsoppervlakken voor de Daher TBM 930, Cessna 152, Cessna 152 Aerobat, Cessna 172 classic en Cessna 172 G1000
  • Verbeterd gedrag van de automatische piloot voor pitchbeheer, hoogtecontrole en stabiliteit voor Cessna 208 B Grand Caravan EX, Cessna Citation Longitude, Boeing 747-8 Intercontinental en Daher TBM 930
  • Probleem opgelost met het oranje lampje van de Zlin Shock Ultra dat altijd aan was
  • Cirrus SR22 voorruit "deicing" werkte niet
  • Oplossen van de Cessna 152 binnenverlichting die altijd AAN was tijdens tutorials
  • Probleem opgelost waarbij vliegtuigelektronicaschermen onder bepaalde omstandigheden blanco werden
  • Foutlichtgedrag van Boeing 787-10 Dreamliner APU opgelost
  • Ontgrendelen van de longitudinale positie van de lift om “Canard” -vliegtuigen mogelijk te maken

   

  UI

  • Druk op een willekeurige toets om het startscherm te starten wordt nu automatisch overgeslagen bij het opstarten
  • Optie toegevoegd aan het menu "Misc" om te schakelen tussen metrische en Amerikaanse standaardeenheden
  • De prestaties zijn verbeterd in het vliegtuigselectiemenu en de marktplaats
  • De TrackIR kan tijdens de vlucht worden in- / uitgeschakeld in het camerapaneel
  • Cockpit-tooltips kunnen nu worden gedeactiveerd in het menu Toegankelijkheidsopties

   

  WEER

  • Het probleem met het vernieuwen van metar-gegevens is opgelost


  INSTALLATIE MANAGER

  • Verschillende installatieproblemen opgelost die van invloed waren op edge-cases
  • We tonen nu de downloadsnelheid en het aantal pakketten dat wordt gedownload


  INVOER

  • Ondersteuning voor Thrustmaster TCA Quadrant Airbus Edition
  • Mogelijkheid om de oorsprong van de gevoeligheidscurve te verplaatsen en de gevoeligheidswaarde aan beide zijden van de oorsprong te wijzigen
  • Herstel invoerwaarden bij gebruik van deadzones


  ACTIVITEITEN

  • Alle landingsuitdagingsscores moeten nu correct worden bijgehouden in de klassementen


  MARKTPLAATS

  • Updates van levenskwaliteit voor de markt


  WERELD

  • Motion blur is toegevoegd
  • Nieuwe temporele anti-aliasing (TAA) is geïmplementeerd
  • De tijdelijke upsampling is opgelost (wanneer TAA actief is met de weergaveschaal lager dan 100%)
  • Nachtverlichting is verbeterd
  • Er zijn waternachtreflecties toegevoegd
  • Er is een enorm gat in Brazilië gerepareerd

   

  BEKENDE PROBLEMEN

  • VNAV kan de klimsnelheid overschrijden. Het loskoppelen van het AP na het opstijgen en opnieuw inschakelen zal de impact van doorschieten beperken
  • De Cessna Citation Longitude kan iets onder de "glideslope" liggen als u dicht bij de luchthaven komt
  • Eenmaal geactiveerd, keert de knop Switch to Mach-eenheden niet terug naar knopen op de Airbus A320neo
  • Live weer wordt niet goed opgeslagen nadat het spel opnieuw is opgestart
  • UI wordt niet vernieuwd nadat u een item hebt gekocht en gedownload, waardoor de downloadknop wordt weergegeven
  Quote

  ONTWIKKELINGSUPDATE 30 OKTOBER 2020

  AROUND THE WORLD SERIES EPISODE 5 – NORTH AMERICA


  AROUND THE WORLD EPISODE 6: SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN

  SDK-UPDATE

  Het SDK-team blijft werken aan veel gebieden van de SDK op basis van input van de externe ontwikkelaarsgemeenschap. Recent werk was gericht op:

  • DevMode:
   • We werken aan de herziening van de console, met specifieke aandacht voor de lay-out en ergonomie.
   • Een toegewijd team legt de laatste hand aan de eerste interne versie van het toekomstige Node-gebaseerde Visual Effects System.
   • Verbeteringen, nieuwe opties en kleine functies worden hier en daar nog steeds toegevoegd aan tools. Om er slechts één te markeren, is er een nieuwe LOD-foutopsporingsoptie bij het testen van uw modellen in-sim.
   • Als achtergrondtaak werkt het DevMode-team altijd aan het verbeteren van de algehele stabiliteit van de DevMode, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de Project Editor, de Scenery Editor en de Aircraft Editor. De feedback van de community blijft nuttig bij het identificeren en oplossen van bugs en het verbeteren van de tools.
  • Webassemblage:
   • Problemen met klikken met de middelste / rechter muisknop opgelost.
   • Implementeerde de GDI + DrawImage-functie.
   • Een ander in-game compilatieproces implementeren om de iteratietijden te verkorten.
   • Benchmarking van enkele typische algoritmen / functies om mogelijke verbeteringen in de runtime-snelheid te beoordelen.
   • Implementatie van enkele extra WASI-functies die nog niet werden ondersteund

   

  UPDATE VAN DE DERDE PARTIJ

  69 partners zijn nu goedgekeurd voor ons Marketplace Partnership-programma en de hoeveelheid en kwaliteit van de inhoud blijft maar toenemen! Vorige week hebben we nog eens 4 luchthavens, 1 landmark scenery pack en 1 vliegtuig toegevoegd. IndiaFoxtEcho's Long-EZ is geweldig om te vliegen. Er zijn veel aankomende releases waar we enthousiast over zijn, waaronder de CRJ van Aerosoft, de PA44 van Carenado, de Jabiru van IRIS, de 787 van Quality Wings en vele anderen - plus natuurlijk steeds meer opwindende luchthavens. Het is geweldig om het momentum van de derde partijen te zien. Niets geeft ons team meer energie dan de creativiteit van de makersgemeenschap te zien floreren! Dank je!!!

   

  MARKTPLAATS-UPDATE

  Er zijn gisteren 6 nieuwe producten uitgebracht en 4 producten die maandag zijn bijgewerkt.


   

   

   

  ?? Release notes 1.10.7.0 Octorber 28th and development October 30th, 2020 from the Microsoft team

   

  For the complete update, check out: https://www.flightsimulator.com/release-notes-1-10-7-0-update-5-now-available/ and https://www.flightsimulator.com/october-30th-2020-development-update/

  Quote

  RELEASE NOTES (1.10.7.0) UPDATE #5 NOW AVAILABLE!

   

  Some packages in your community folder may not have been updated and, as a result, may have an unexpected impact on the title’s performance and behavior. Please move your community package(s) to another folder before relaunching the title if you suffer from stability issues or long loading times

   

  PLANES

  • Improved sensitivity and twitchiness of control surfaces for the Daher TBM 930, Cessna 152, Cessna 152 Aerobat, Cessna 172 classic and Cessna 172 G1000
  • Improved autopilot behavior for pitch management, altitude capture and stability for Cessna 208 B Grand Caravan EX, Cessna Citation Longitude, Boeing 747-8 Intercontinental and Daher TBM 930
  • Fixed Zlin Shock Ultra caution amber light which was always on
  • Fixed Cirrus SR22 windshield deicing not working
  • Fixed Cessna 152 flood light always ON during tutorials
  • Fixed aircraft avionics screens going blank in certain conditions
  • Fixed Boeing 787-10 Dreamliner APU fault light behavior
  • Unlocking longitudinal position of elevator to allow for “Canard” airplanes
    

  UI

  • Press any key to start screen is now automatically skipped at launch
  • Option added to the Misc menu to switch between Metric and US standard units
  • Performances has been improved in plane selection menu and marketplace
  • The TrackIR can be enabled/disabled in the camera panel during flight
  • Cockpit tooltips can now be deactivated in the Accessibility options menu
    

  WEATHER

  • Metar data refresh issue has been fixed

   

  INSTALLATION MANAGER

  • Solved several installation issues that were affecting edge cases
  • We now display the download speed and amount of packages that are being downloaded

   

  INPUT

  • Support for Thrustmaster TCA Quadrant Airbus Edition
  • Ability to move the origin of the sensitivity curve and change the sensitivity value on both side of the origin
  • Fix input values when using deadzones

   

  ACTIVITY

  • All Landing challenge scores should now be properly tracked in the leaderboards

   

  MARKETPLACE

  • Quality of life updates for the marketplace

   

  WORLD

  • Motion blur has been added
  • New temporal anti-aliasing (TAA) has been implemented
  • The temporal upsampling has been fixed (when TAA is active with the render scale below 100%)
  • Night lighting has been improved
  • Water night reflections have been added
  • Huge hole in Brazil has been fixed
    

  KNOWN ISSUES

  • VNAV can overshoot the climb speed. Disconnecting the AP after take off and re engaging it will limit the overshoot impact
  • The Cessna Citation Longitude can be slightly below the glide slope as you get close to the airport
  • Once activated, the Switch to Mach units knob won’t return to knots on the Airbus A320neo
  • Live weather fails to save properly after restarting the game
  • UI fails to refresh after you Buy & Download any item, letting the download button appear
  Quote

  OCTOBER 30TH, 2020 DEVELOPMENT UPDATE

   

  AROUND THE WORLD SERIES EPISODE 5 – NORTH AMERICA


  AROUND THE WORLD EPISODE 6: SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN

  SDK UPDATE

  The SDK team continues to work on many areas of the SDK based on input from the third party developer community. Recent work focused on:

  • DevMode:
   • We are working on the rework of the Console with specific focus on its layout and ergonomics.
   • A dedicated team is finalizing the first internal version of the forthcoming Node-based Visual Effects System.
   • Improvements, new options, and small features continue to be added here and there in tools. To highlight just one, there is a new LOD debug option when testing your models in-sim.
   • As a background task, the DevMode team is always working on improving the overall stability of the DevMode, giving special focus to the Project Editor, the Scenery Editor, and the Aircraft Editor. The community’s feedback continues to be helpful in identifying & fixing bugs and thus making the tools better.
  • WebAssembly:
   • Fixed mouse middle/right button click events.
   • Implemented the GDI+ DrawImage function.
   • Implementing a different in-game compilation process to decrease iteration times.
   • Benchmarking some typical algorithm/functions to assess potential run-time speed improvements.
   • Implementing some additional WASI functions that were not yet supported
     

  3RD PARTY UPDATE

  69 partners have now been approved to our Marketplace Partnership Program and the amount and quality of content just keeps going up! Last week, we added another 4 airports, 1 landmark scenery pack and 1 aircraft. IndiaFoxtEcho’s Long-EZ is a blast to fly. There are many upcoming releases we are excited about including the CRJ from Aerosoft, the PA44 from Carenado, the Jabiru from IRIS, the 787 from Quality Wings and many others – plus, of course, more and more exciting airports. It’s great to see the momentum of the third parties. Nothing is more energizing for our team than seeing the creativity of the creator community flourish! Thank you!!!
   

  MARKETPLACE UPDATE

  There were 6 new products released yesterday and 4 products that were updated on Monday.

  image.thumb.png.144e691f09eb7cb84770874effb53938.png

   

  Sources:

  https://www.flightsimulator.com/release-notes-1-10-7-0-update-5-now-available/
  https://www.flightsimulator.com/october-22nd-2020-development-update/

  https://www.flightsimulator.com/october-30th-2020-development-update/

  https://www.youtube.com/channel/UCqONzeACDBaF6FfKjh7ndAQ

  https://www.youtube.com/channel/UCjBp_7RuDBUYbd1LegWEJ8g

   Share


  User Feedback

  Join the conversation

  You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
  Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

  Guest

Home
Activities
Sign In

Sign In×
  Search In
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Privacy Policy