Jump to content
Het is weer mogelijk om te stemmen op jouw favoriete screenshot! I It’s now possible to cast your vote for your favourite screenshot! ×
 • Huge update for almost all ChrisTrains trains

  etienne123
  • 915 views

     (0 reviews)
   Share

  1f1f3-1f1f1.png

  Het is tijd voor de grootste midlife-update ooit van ChrisTrains-producten. De Stadler Flirt 3, SLT, SNG, ICNG, VIRMm (en IRM) en ICMm (en ICM) vallen onder deze update. Daarnaast hebben de meeste goederenwagons ook een update ondergaan: de Hbbkkss, Sgns, Klmos, FCCPPS, Slmmnps, LAAERS, GTOW, Gbs, Z-wagons en Tads. En natuurlijk zijn deze updates gratis voor alle bestaande klanten.

   

  LEES na de installatie de release-opmerkingen van elke trein of wagon door, aangezien deze opmerkingen alles opsommen wat er in een model veranderd is. Voor elke trein bevinden de release-opmerkingen zich normaal gesproken in de map op het hoogste niveau, bijvoorbeeld: C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\RailWorks\Assets\ChrisTrains\NS SNG\RailVehicles.

   

  Als iets NIET wordt vermeld in de release-opmerkingen, is het NIET opgenomen in de update. Zo beschikt de ICNG nog NIET over de NS 'Flow'-versie aangezien dit niet zomaar een aanpassing van het kleurenschema is, maar een modelwijziging voor de grensoverschrijdende versie naar België (inclusief cabine aanpassingen en het toevoegen van een chopper op het dak). Deze update volgt later.

   

  Voor de reizigerstreinen is de grootste verandering in al deze updates de vernieuwde/verbeterde ATB-functionaliteit. Het heeft veel werk gekost en betekende in feite het herschrijven van 90% van de oude ATB-code. Het systeem komt nu echter veel dichter in de buurt van hoe het in de echte treinen functioneert. LEES ALSTUBLIEFT tenminste één van de handleidingen om vertrouwd te raken met hoe de ATB nu werkt in de treinen.

   

  De meest opvallende dingen die heel anders zijn, zijn :

  - De ATB reageert op de door COHA-seinen opgelegde snelheidslimieten.

  - De afstand tot aan een lagere snelheidslimiet waarop de ATB reageert, is nu gebaseerd op de officiële door ProRail gepubliceerde afstanden (de oude ATB was hard gecodeerd op 1 km voor elke snelheidslimiet). Dit betekent dat sommige routes u kunnen 'overvallen' met lagere snelheidslimieten indien de snelheidsverlagingsborden op de verkeerde plaats staan.

  - Er is een "analoge" vertraging van ongeveer 3 seconden vanaf het moment dat de trein een wijziging in de snelheidslimiet registreert (hoger of lager) en de verandering van de snelheidsindicatie in de cabine. Dit is natuurgetrouw aan het echte ATB-systeem.

  - De ATB verandert naar een hogere snelheidslimiet zodra de kop van de trein de nieuwe snelheidslimiet passeert, en dus niet meer zoals vroeger na passage van de achterzijde van de trein.

  Voor de goederenwagons zijn de veranderingen voornamelijk cosmetisch, samen met enkele geluidsupdates, en de mogelijkheid om nu ofwel een knipperend rood licht (knipperbol) of een geverfde eindplaat (sluitplaat) op de laatste wagon van de treinsamenstelling te plaatsen. Deze instelling moet in de scenario editor worden gedaan door een 'k', 'n' of 's' toe te voegen aan het einde van het wagonnummer.

   

  LEES ALSTUBLIEFT de release-opmerkingen van elke wagon voor informatie over deze instelling.

   

  Twee zeer belangrijke zaken:

  (1) Ik heb mijn uiterste best gedaan om deze updates zo veel mogelijk neerwaarts compatibel te maken. Er zijn echter zeker bepaalde dingen die gewoon niet meer zullen werken, zoals scenario's waarin de speler twee verschillende treinen met elkaar moet koppelen als onderdeel van het scenario (dit zal niet werken omdat in veel gevallen de interne wagennummers zijn veranderd om vooraf ingestelde bestemmingen mogelijk te maken) en scenario's die beginnen waarbij de spelerstrein al rijdt.

  (2) Er is een extreem grote kans dat oudere repaint-pakketten niet meer werken na deze update. Dit komt door het enorme aantal wijzigingen aan de bedieningselementen in de cabines die de oudere repaint-bestanden niet hebben. Ik raad aan om na deze update NIET te proberen oudere repaint-pakketten opnieuw te installeren totdat de auteurs van die pakketten de kans hebben gehad om hun repaints compatibel te maken.

   

  Alle nieuwe bestanden zijn beschikbaar op SimTogether in je account. De rechtstreekse link: 

  https://simtogether.com/clients/purchases/

   

  Omdat dit als een grote update wordt beschouwd, worden alle activeringssleutels op nul gezet (10 activeringen resterend).

   

  1f1ec-1f1e7.png

   

  The time has come for the biggest mid-life update ChrisTrains products have ever seen. Included in this update are the Stadler Flirt 3, SLT, SNG, ICNG, VIRMm (and IRM) and ICMm (and ICM). In addition, most of the freight wagons have also seen an update - Hbbkkss, Sgns, Klmos, FCCPPS, Slmmnps, LAAERS, GTOW, Gbs, Z-wagons and Tads.

  And of course these updates are free for all existing customers.

   

  PLEASE read the release notes for each train or wagon after installation, as these notes list everything that has changed in each model. The release notes are normally found in the top-level folder for each train, for example: F:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\RailWorks\Assets\ChrisTrains\NS SNG\RailVehicles. If something is NOT mentioned in the release notes, it is NOT in the update. For example the ICNG does NOT have the NS 'Flow' version yet as this is not just a paint change, but a model change for the across-border version for Belgium (including cab changes and adding a chopper to the roof). This will come later.

   

  For the passenger trains, the single biggest change in all of these updates is the updated/enhanced ATB functionality. It has taken a lot of work and basically meant re-writing 90% of the old ATB code. However, the system is now much closer to what you would find in the real trains. PLEASE read at least one of the handbooks to familiarise yourself with how ATB now works in these trains.

   

  The major things you'll notice that are quite different:

  - ATB responds to COHA signal-enforced limits

  - The distance from a lower limit where ATB will respond is now now based on the official ProRail published distances (my old ATB was hard-coded to 1km for every limit). This means that some routes might 'ambush' you with lower limits if their lower limit speed limit warning signs are in the wrong place.

  - There is an "analog" delay of about 3 seconds from the train registering a change in speed limit (higher or lower), to the cab indicators changing. This is true-to-life to the real ATB system.

  - ATB will change to higher limits as the nose of the train passes the limit, not the tail (like it used to)

  For the freight wagons, the changes are mostly cosmetic, along with some sound updates, and the ability now to have either a flashing red light (knipperbol) or painted end-of-train plate (sluitplaat) on the last wagon in a consist. This choice is performed by adding a 'k', 'n' or 's' to the end of the wagon number in the consist editor. PLEASE read the release notes for each wagon as this information is contained in the notes.

   

  Two very important issues:

  (1) I have tried hard to make these updates as backward-compatible as possible. However, there are bound to be certain things that simply won't work any more, including any scenario where the player has to couple two different consists together as part of the scenario (this won't work because in many cases the internal wagon numbers have changed to accomodate pre-set destinations), and scenarios that start with the train already in motion.

  (2) There is an extremely high chance that older repaint packs will not work after this update. This is because of the sheer number of changes to controls in the cabs that the older repaint files will not contain. I would recommend NOT trying to re-install older repaint packs after this update until the authors of those packs have had chance to bring their repaints into compatibility.

   

  The updates are now available on SimTogether. The updates can be downloaded here: https://simtogether.com/clients/purchases/

   

  Because this considered to be a major update, all activation keys will be reset to zero (10 activations remaining) 


  Price: €
  • Thanks 1
   Share


  User Feedback

  Create an account or sign in to leave a review

  You need to be a member in order to leave a review

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

  There are no reviews to display.


Home
Activities
Sign In

Sign In×
  Search In
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.Privacy Policy